Monthly Archives: mai 2021


Teny Fisaorana sy Famporisihina

Teny Fisaorana sy Famporisihina

…Ny fiàsan’ ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jak.5:16. Amin’izao andro mahory mihatra amin’ny Firenena sy midona amintsika Kristiana rehetra izao, ny Foibe FLM dia mampahery sy misaotra ny Pastora rehetra izay manao...


Tohiny