Non classé


02
Mai 2021
Teny Fisaorana sy Famporisihina

…Ny fiàsan’ ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jak.5:16. Amin’izao andro mahory mihatra amin’ny Firenena sy midona amintsika Kristiana rehetra izao, ny Foibe FLM dia mampahery sy misaotra ny Pastora rehetra izay manao ny ainy tsy ho zavatra amin’ny alalan’ny famahanana ny Kristiana rehetra amin’ny Tenin’Andriamanitra sy ny Sakramenta. Tsapanay fa misy ny voan’ny Covid-19 eo ampanatanterahana ny asa, ary misy ny efa eo an-dalampahasitranana, koa dia mivavaka ho anareo rehetra izahay. Hoy Paoly Apostoty : Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny......

Tohiny